เลือกดูรายงานจังหวัด:

สถานการณ์คุณภาพอากาศ เชียงราย วันที่ เวลา น.

ศุนย์ข้อมูลฝุ่นควัน สมาคมยักษ์ขาวจังหวัดเชียงราย

ภาพรวมเฉลี่ย

จำนวนสถานี PM2.5 แนวโน้ม

ภาพรวมเฉลี่ย รายอำเภอ

อำเภอ จำนวนสถานี PM2.5 แนวโน้ม
*ค่าคุณภาพอากาศเป็นค่าเฉลี่ย 6 ชม.ต่อเนื่อง

เกณฑ์คุณภาพอากาศ ค่า PM2.5
มคก/ลบ.ม.
ค่า PM10
มคก/ลบ.ม.
ดีมาก 0-25 0-50
ดี 26-37 51-80
ปานกลาง 38-50 81-120
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 51-90 121-180
มีผลกระทบต่อสุขภาพ >91 >181

คำแนะนำจากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย:
ประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเสี่ยง